Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paddle-boat /'pædl bəʊt/  

  • Danh từ
    thuyền [chạy bằng] bánh guồng