Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paddle-steamer /'pædlsti:mə[r]/  

  • Danh từ
    tàu hơi nước [chạy bằng] bánh guồng