Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paddle-box /'pædlbɔks/  

  • Danh từ
    bao guồng (tàu thuỷ)