Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paddle board /'pædlbɔ:d/  

  • Danh từ
    ván (để) cưỡi sóng