Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  quả đấm mạnh
  I gave him a real wallop
  tôi đã cho nó một quả đấm mạnh thực sự
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  đấm mạnh, đánh mạnh
  đánh bại hoàn toàn (trong một cuộc thi đấu…)

  * Các từ tương tự:
  walloping