Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trừng phạt
    khiển trách