Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  go into (come out) of hiding
  giấu mình (ló ra)
  Danh từ
  sự đánh đòn
  his dad gave him a good hiding
  bố nó đã đánh nó một trận đòn nên thân
  on a hiding to nothing
  không có chút hy vọng thành công

  * Các từ tương tự:
  hiding-place