Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirrel /'skwirəl/  /'skwɜ:rəl/

 • Danh từ
  (động vật) con sóc
  bộ lông sóc
  a squirrel hat
  chiếc mũ lông sóc

  * Các từ tương tự:
  squirrel-fish, squirrel-monkey