Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirrel-fish /'skwirəlfiʃ/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá sơn đá, cá sơn rằn