Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirrel-monkey /'skwirəl,mʌɳki/  

  • Danh từ
    (động vật học) khỉ sóc