Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

camouflage /'kæməflɑ:ʒ/  

 • Danh từ
  sự ngụy trang
  use the branches of trees as camouflage
  dùng cành cây để ngụy trang
  vật [để] ngụy trang
  the polar bear's white fur is a natural camouflage
  bộ lông trắng của con gấu vùng cực là một vật ngụy trang tự nhiên
  Động từ
  ngụy trang

  * Các từ tương tự:
  camouflager