Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động từ) tín hiệu xua đuổi (chủ yếu bằng màu sắc)