Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tô màu
  kiểu tô màu; cách dùng màu (của họa sĩ)
  màu da; nước da
  she has [avery fair colouring
  chị ta có nước da sáng màu
  phẩm màu (để pha vào thực phẩm)
  đậu đóng hộp này không pha phẩm màu