Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  màu sắc, sắc thái
  chim nhiều màu khác nhau
  cho thêm sơn màu cam để tạo sắc thái ấm hơn
  Danh từ
  hue and cry
  tiếng la ó (phản đối…)

  * Các từ tương tự:
  hued, -hued