Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sắc
  sắc lục của bầu trời lúc rạng đông
  thuốc nhuộm tóc; sự nhuộm tóc
  Động từ
  nhuộm, tô
  chị ta có tóc nhuộm
  (nghĩa bóng) nhuốm màu
  lời bình luận của ông ta nhuốm màu châm chọc

  * Các từ tương tự:
  tintack, tinter, tintinnabula, tintinnabulation, tintinnabulum, tintometer, tinty