Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (ngôi thứ ba số ít dyes; quá khứ đơn, quá khứ phân từ dyed; động tính từ hiện tại dyeing)
  nhuộm
  dye one's hair
  nhuộm tóc
  dye a white dress blue
  nhuộm áo trắng thành màu xanh
  thứ vải dễ nhuộm
  Danh từ
  thuốc nhuộm
  hôm qua tôi đã mua một ít thuốc nhuộm màu xanh
  màu nhuộm (do nhuộm mà có)
  of the blackest (deepest) dye
  đen tối nhất, xấu xa nhất, mạt hạng
  a crime of the blackest dye
  tội ác đen tối nhất
  tên vô lại mạt hạng

  * Các từ tương tự:
  dye vat, dye-bath, dye-house, dye-in-the-wood, dye-stuff, dye-wood, dye-works, dyeable, dyed-in-the-wool