Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động)
  nhuốm màu
  tóc nhuộm hoa râm
  đượm màu (nghĩa bóng)
  sự thán phục của nàng đối với chàng nhuộm màu ghen tức
  Danh từ
  nét thoáng
  there was a tinge of sadness in her voice
  giọng nói của nàng thoáng nét buồn