Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ensign /'ensən/  

 • Danh từ
  cờ hiệu
  (từ Mỹ) thiếu úy hải quân
  (/'ensain/)(từ Anh) sĩ quan cầm cờ (của trung đoàn, trước đây)

  * Các từ tương tự:
  ensign-bearer, ensigncy