Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  biểu ngữ
  những người diễu hành mang biểu ngữ ghi “chúng tôi muốn có việc làm” bằng chữ lớn
  (cũ) ngọn cờ
  the banner of freedom
  ngọn cờ tự do
  (thuộc ngữ) xuất sắc, kỷ lục
  a banner year for exports
  một năm kỷ lục về xuất khẩu
  under the banner of
  dưới ngọn cờ
  bà ta ra tranh cử quốc hội dưới ngọn cờ bình quyền

  * Các từ tương tự:
  banner headline, banner page, banner-bearer, banner-cry, banneret