Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    [ở vị trí] hàng đầu
    he was the foremost conductor of his day
    ông ta đã là nhạc trưởng hàng đầu ở thời ông