Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    nhất là, thứ nhất là