Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noteworthy /'nəʊtwə:ði/  

  • Tính từ
    đáng chú ý; đặc biệt