Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng chú ý; lỗi lạc
  a notable discovery
  một phát minh đáng chú ý
  a notable writer
  một nhà văn lỗi lạc
  Danh từ
  người có danh vọng; thân hào; nhân sĩ