Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thngữ)
  quan trọng nhất
  play a leading role in something
  đóng vai trò quan trọng nhất trong công việc gì
  dẫn đầu
  the leading runners
  những vận động viên chạy dẫn đầu
  Danh từ
  khoảng cách dòng (in)

  * Các từ tương tự:
  leading article, leading case, leading edge, leading lady, leading light, Leading links principle, leading man, leading question, leading rein