Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leading edge /,li:diη'edʒ/  

  • gờ trước của cánh (máy bay)