Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leading lady /,li:diη'leidi/  

  • diễn viên nữ chính (trong một vở kịch…)