Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • lớn nhất, có ý nghĩa nhất