Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chính, chủ yếu
  cardinal errors
  những sai sót chính
  Danh từ
  (cách viết khác cardinal number)
  số từ số lượng (phân biệt với số từ thứ tự)
  Danh từ
  màu đỏ thắm
  Tính từ
  đỏ thắm
  Danh từ
  (tôn giáo) hồng y giáo chủ

  * Các từ tương tự:
  cardinal points, Cardinal utility, cardinal-beetle, cardinal-bird, cardinalate, Cardinalism, cardinality, cardinalship