Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leading light /'li:diη'lait/  

  • nhân vật quan trọng nhất
    một trong những nhân vật quan trọng nhất ở câu lạc bộ chúng tôi