Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Leading links principle   

  • (Kinh tế) Nguyên tắc đầu mối hàng đầu
    Trong nền kinh tế kế hoạch hoá, chính quyền có thể gắn tầm quan trọng đặc biệt cho một mục tiêu cụ thể nào đó