Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leading rein /,li:diη'rein/  

  • dây cương ngựa
    (cũng walking rein) dây tập đi (cho em bé)