Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leading case /'li:diɳ'keis/  

  • Danh từ
    (pháp lý) vụ án dùng làm tiền tệ