Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leading article /'li:diη'ɑ:tikl/  

  • (cũng leader)
    bài xã luận