Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có tầm quan trọng lớn nhất; có ý nghĩa lớn nhất; tột bậc
  this matter is of paramount importance
  vấn đề ấy có tầm quan trọng lớn nhất
  sự giảm bớt thất nghiệp phải có tầm quan trọng nhất trong chính sách kinh tế của chính phủ

  * Các từ tương tự:
  paramountcy, paramountly