Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unequalled /,ʌn'i:kwəld/  

  • Tính từ
    không ai sánh kịp, vô song
    unequalled courage
    lòng can đảm vô song