Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

influential /,influ'en∫l/  

 • Tính từ
  có ảnh hưởng, có tác động
  factors that are influential in reaching a decision
  yếu tố có ảnh hưởng đi đến một quyết định
  có uy thế, có quyền lực
  influential union leaders
  lãnh tụ công đoàn có thế lực

  * Các từ tương tự:
  influentially