Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

significant /sig'nifikənt/  

 • Tính từ
  có ý nghĩa; đầy ý nghĩa
  a significant smile
  nụ cười đầy ý nghĩa
  quan trọng, đáng kể
  significant changes in the employment laws
  những thay đổi quan trọng trong luật thuê người làm

  * Các từ tương tự:
  significantly