Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự kiểm soát, sự quản lý
  control of traffictraffic control
  sự kiểm soát giao thông
  control of foreign exchange
  sự quản lý ngoại hối
  arms control talks
  những cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí
  sự đối chứng
  một nhóm được điều trị với thứ thuốc mới, và một nhóm thứ hai được điều trị với thuốc cũ để làm đối chứng
  (thường số nhiều) bộ điều chỉnh
  bộ điều chỉnh của máy bay (điều chỉnh hướng bay, độ cao…)
  the volume control of a radio
  nút điều chỉnh âm lượng của radio
  trạm điều khiển
  trạm điều khiển lệnh cho phi thuyền trở về trái đất
  control [of (over) somebody (something)]
  quyền lực, quyền hành
  một chính quyền quân sự đang nắm quyền hành điều khiển đất nước
  the city is under the control of enemy forces
  thành phố đang nằm dưới quyền hành của lực lượng địch
  control on something
  sự hạn định, sự quy định
  quy định của chính phủ về thương mại và công nghiệp
  việc luôn bán vũ khí phải được quy định chặt chẽ
  be in control [of something]
  kiểm soát, chỉ đạo, cai quản
  enemy forces are in control of the city
  lực lượng địch đang nắm quyền kiểm soát thành phố
  who's in control of the project?
  ai chỉ đạo dự án thế?
  be (get out) of control
  ra khỏi vòng kiểm soát, không kiểm soát được nữa
  inflation has got out of control
  lạm phát đã không còn kiểm soát được nữa
  bring (get) something (be) under control
  chế ngự, làm chủ (cái gì); bị chế ngự, bị làm chủ
  you must get your spending under control
  anh phải làm chủ chi tiêu của anh chứ
  đừng lo, mọi thứ đều đâu vào đấy (đều được làm chủ cả)
  Động từ
  nắm quyền, điều khiển
  nhà độc tài nắm quyền cai trị đất nước hơn 50 năm
  an aircraft which is hard to control at high speeds
  chiếc máy bay khó điều khiển ở tốc độ cao
  control one's temper; control oneself
  tự kiềm chế
  điều chỉnh
  control immigration
  điều chỉnh dòng người nhập cư
  control prices
  điều chỉnh giá cả
  cái nút này điều chỉnh âm lượng của đài radiô
  kiểm tra
  thanh tra đều đặn để kiểm tra chất lượng sản phẩm

  * Các từ tương tự:
  control bit, control block, control board, control card, control character, control code, control equipment, control function, control gate