Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chỉ đạo, sự hướng dẫn
  be under somebody guidance
  được ai chỉ đạo
  a missile guidance system
  một hệ thống hướng dẫn tên lửa