Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instruction /in'strʌk∫n/  

 • Danh từ
  sự dạy; kiến thức truyền dạy
  trong khóa học này, sinh viên được truyền dạy kiến thức cơ bản về kỹ thuật
  chỉ thị; lệnh
  carry out an instruction
  thi hành một chỉ thị
  instruction
  lệnh máy (điện toán)
  instructions
  (số nhiều)
  lời chỉ dẫn
  theo lời chỉ dẫn trong một cuốn sổ tay sửa chữa ô tô

  * Các từ tương tự:
  instructional