Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự học [ở nhà trường]
  he had very little schooling
  anh ta ít học
  who's paying for her schooling?
  ai trả tiền học cho cô ấy đấy?

  * Các từ tương tự:
  Schooling functions