Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kiến thức
    a man of great learning
    một người có kiến thức rộng