Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tuition /tju:'i∫n/  /'tu:i∫n/

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) sự dạy học; sự kèm học (một số học sinh)
    private tuition
    sự dạy tư
    học phí (thường nói về bậc đại học, bậc cao đẳng)