Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự rèn luyện, sự đào tạo; sự tập dượt
  training of troops
  sự luyện quân

  * Các từ tương tự:
  training shoe, training-college, training-school, training-ship