Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enlightenment /in'laitnmənt/  

 • Danh từ
  sự làm sáng tỏ; sự sáng tỏ
  the teacher's attempts at the enlightenment failedI remain as confused as before
  cố gắng của thầy giáo nhằm làm sáng tỏ vấn đề đã thất bại, tôi vẫn thấy rối lên như trước
  age of enlightenment
  thời đại văn minh
  the Enlightenment
  thời đại khai sáng (thế kỷ mười tám, khi khoa học bắt đầu phát triển)