Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Các hàm giáo dục
    Mối quan hệ hàm số giữa trình độ học vấn đạt được và các yếu tố quyết định của các trình độ đó