Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự dạy học
  (thường số nhiều) lời dạy, lời giáo huấn
  the teaching[sof the Church
  lời giáo huấn của Giáo hội

  * Các từ tương tự:
  teaching hospital