Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

education /,edjʊ'kei∫n/  

 • Danh từ
  nền giáo dục; hệ thống giáo dục
  primary (secondary) education
  hệ thống giáo dục tiểu học (trung học)
  sự giáo dục
  intellectual (moral) education
  sự giáo dục, tri thức (đạo đức)
  ngành giáo dục, ngành sư phạm
  a lecturer in education
  giảng viên sư phạm

  * Các từ tương tự:
  educational, educational software, educational television, educationalist, educationally, educationist