Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kho tàng tri thức (về một vấn đề)
  bird lore
  toàn bộ tri thức về các loài chim, điểu học
  văn hóa dân gian

  * Các từ tương tự:
  Lorenz curve