Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erudition /,eru:'di∫n/  

  • Danh từ
    học vấn uyên bác
    a man of immense erudition
    một người học vấn uyên bác rộng lớn